A A+ A++
segueix-nos a:

Sol·licitut de documents

A continuació adjuntem els formularis que podrà descarregar i emplenar en el seu propi PC , imprimint posteriorment per a la seva signatura.
Ha de remetre tota la documentació a la seu del Col·legi de logopedes de les Illes Balears en c/ Jeroni Amengual, nº 2, local 10 dreta, 07010 Palma.

Online: secretaria@clibalears.com | info@clibalears.com
TRASLLAT a un altre Collegi de Logopedes
Per sollicitar el TRASLLAT a un altre Collegi de Logopedes : 1- Cal sollicitar la Baixa Collegial , que pots informar-te de com fer-ho a la pestanya : Sol licitud de baixa CLIB . 2 - Sollicitar al Collegi UN CERTIFICAT D'OBLIGACIONS collegials . Es pot sollicitar a travs de correu electrnic a l'adrea clib@clibalears.com interna o trucant-nos per telfon : 871 96 48 90 . Aquest document el rebrs al ms aviat per correu ordinari o per email. Un cop el rebis haureu de contactar amb el teu nou Collegi perqu t'informin dels documents que has de presentar a ms del certificat.
Com obrir una consulta de logopdia
El Collegi de Logopedes de les Illes Balears ha confeccionat una guia per a orientar l'obertura d'una consulta privada de logopdia conforme a la llei establerta. La logopdia s una professi sanitria i la llei 44/2003, d'Ordenaci de les Professions Sanitries, permet exercir la nostra activitat en l'mbit de la sanitat privada per compte propi i ali, encara que l'exercici de l'activitat professional implica el compliment d'un conjunt d'obligacions. En aquesta guia trobaran l'orientaci i informaci per a facilitar la seva tramitaci. L'exercici de la professi de logopeda pot dur-se a terme com a persona fsica individual (autnom) o b com a persona jurdica (societat). En tots dos casos (l'exercici individual i collectiu) implica una srie de requisits previs i simultanis a l'exercici de la professi, que vnen imposats per ser una activitat econmica (obligacions de carcter administratiu i fiscal) i per l'exercici d'una professi sanitria (inscripcions en registres , cobertura de responsabilitat civil sanitria a travs de la plissa d'assegurana, obligatorietat de secret professional, respecte als drets del pacient, ...) I-EXERCICI DE LA LOGOPDIA COM A PERSONA FSICA INDIVIDUAL 1.- Collegiaci obligatria Amb carcter previ a l'inici de l'activitat, s obligatria la collegiaci al Collegi Oficial de logopedes de les Illes Balears, de conformitat amb el que es preveu en l'article 2 de la llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenaci de les professions sanitries. (Collegiaci: https://www.clibalears.com/colegiacion.html) 2.- Immoble en el qual es fixa la consulta i la llicncia d'obertura Caldr avaluar les caracterstiques del local perqu s'ajustin als requisits exigits per a l'obtenci de la llicncia d'obertura i la de registre sanitari, per la qual cosa cal tenir en compte: Els Ajuntaments solen fixar les exigncies i caracterstiques dels immobles (locals comercials i/o habitatges) en els quals poden realitzar-se activitats econmiques i sanitries. Les ordenances municipals no solen autoritzar l'obertura d'activitats econmiques en immobles originriament destinats a habitatge excepte quan es tracti de plantes baixes o immobles que puguin destinar-se a finalitats diverses/alternatives- pel que resulta necessria, en tot cas, una revisi de la normativa particular continguda en les ordenances municipals aplicables a cada consulta. Si es tracta d'un edifici la destinaci principal del qual s el d'habitatges resulta imprescindible consultar sobre la necessitat d'obtenci de l'autoritzaci prvia de la Comunitat de Propietaris (possible necessitat de vot unnime dels propietaris en la Junta General per a la concessi d'aquesta autoritzaci, per la qual cosa una revisi de la normativa de la comunitat -ttol constitutiu i/o Estatuts del Rgim de Propietat Horitzontal- resulta necessria). Igualment, no s el mateix voler dedicar tot l'habitatge a l'activitat que solament destinar una part d'aquell habitatge en la qual el logopeda tamb resideix. En qualsevol cas, resulta molt convenient la consulta a un professional del Dret. En cas que es vulguin realitzar obres a l'immoble ser necessria l'obtenci de la corresponent Llicncia d'obres (per la que els Ajuntaments exigeixen generalment la presentaci del corresponent projecte visat i l'emplenament del respectiu formulari) i, quan es tracti d'un edifici en rgim de divisi horitzontal, la notificaci d'aquestes obres al President de l'edifici. 3.- Llicncia d'Obertura (tamb dita Llicncia ambiental en alguns casos). Requisits per a la seva obtenci: a consultar a cada Ajuntament. Amb carcter orientatiu, la documentaci que sovint demanen els Ajuntaments s la segent:  Emplenament del corresponent formulari.  Presentaci de l'escriptura de propietat del local o del contracte d'arrendament.  Fotocpia del D.N.I. del titular o arrendatari -en el cas de societats, escriptura de constituci de la societat i C.I.F  Plnols de planta i secci  Plnol de situaci del local respecte als carrers on es troba situat  En alguns Ajuntaments, s'exigeix plnol d'emplaament del local en relaci a la resta dels locals de l'edifici). 4.- Alta en l'Impost d'activitats Econmiques (I.A.E.) La sollicitud d'alta en l'Impost d'activitats Econmiques s'efectua a la Delegaci d'Hisenda o Agncia Tributria corresponent al domicili d'activitat (www.aeat.es). La liquidaci i recaptaci d'aquest Impost es dur a terme a l'Ajuntament on estigui domiciliada l'empresa o on s'exerceixi l'activitat professional/empresarial mitjanant l'emplenament de l'Imprs Model 840 de Declaraci de l'Impost d'activitats Econmiques, i l'epgraf que correspon als logopedes s el 776 (tingui's en compte la necessitat, segons els casos, de presentar l'Imprs Model 848, de comunicaci de l'Import Net de la Xifra Anual de Negocis a l'Agncia Tributria). 5.- Declaraci censal d'alta al Cens d'Obligats Tributaris. Les persones o entitats que desenvolupin activitat professional o empresarial hauran de comunicar a l'Administraci Tributria mitjanant les declaracions censals citades la seva alta al Cens d'empresaris, professionals i retenidors, les modificacions que es produeixin en la seva situaci tributria i la baixa en aquest Cens (Impresos Model 036 o 037 simplificada-). Aquestes declaracions censals hauran de presentarse abans de l'inici de l'activitat (s a dir, abans de l'inici de les corresponents activitats, la realitzaci de les operacions, o del naixement de l'obligaci de retenir o ingressar a compte sobre les rendes que se satisfacin, abonin o deguin) 6.- Alta al Rgim Especial d'Autnoms (REPTA): Cotitzen en aquest rgim aquelles persones que realitzen de forma habitual, personal i directa una activitat econmica, sense subjecci a contracte de treball per realitzar aquesta activitat. Es paga mensualment. - rgan enfront del qual es tramita: Administraci de la Tresoreria de la Seguretat Social del domicili de l'empresa. - Documents a aportar:  Imprs oficial per quadruplicat,  Imprs oficial per duplicat si t beneficiaris al seu crrec,  Declaraci censal (model 036 IAE) - Termini: 30 dies hbils segents a l'alta en la declaraci censal en l'IAE. 7.- Alta al Registre d'Establiments Sanitaris de la Conselleria de Salut. Autoritzaci sanitria de centres i serveis sanitaris L'alta ha de realitzar-se abans de l'inici de l'activitat. Per a la tramitaci de l'alta esmentada haur de presentar-se la sollicitud d'autoritzaci sanitria de centres i serveis (adjunt al final daquest document), la memria descriptiva (adjuntem model al final del document) i el document que acredita el pagament de les taxes. L'rgan competent s el Servei dAvaluaci, Acreditaci i Inspecci de la Direcci General de Recerca en Salut, Formaci i Acreditaci de la Conselleria de Salut del Govern dels Illes Balears. Per a ms informaci podeu consultar la pgina web: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1540015 Contacte Direcci General de Recerca en Salut, Formaci i Acreditaci Carrer de Jess 38 A. Tel.: 971177383 - Fax: 971177969 registrecentres@dgaval.caib.es 8.- Adquisici dels fulls de reclamacions. L'article 11.1 de la Llei 1/1998, de 10 de mar, de l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Autnoma de les Illes Balears obliga els professionals sanitaris a tenir a la disposici dels consumidors i usuaris fulls de reclamacions, conforme a model normalitzat, aprovat per Decret 46/2009. Pot descarregar-se un model gratut des d'aquesta adrea web, pertanyent a la Direcci General de Consum del Govern de les Illes Balears: http://www.caib.es/sites/activitats/ca/full_de_reclamacions-70198 II- EXERCICI DE LA LOGOPDIA A TRAVS DE PERSONA JURDICA 2.1 Tipus de societat Com hem anticipat, cap l'exercici a travs d'entitats mercantils (societats annimes, societats collectives o comanditries, cooperatives, etc.), les quals podran revestir o no la forma de societat professional o societat laboral. No obstant aix, donat el rgim ms flexible i simplificat que ofereix la regulaci de les societats limitades aix com la seva menor xifra de capital social mnim -3.000 EUROS- fan que, a l'actualitat, la immensa majoria de societats dirigides a l'exercici d'una professi revesteixi la forma societria de societat limitada. Sense perjudici que el compliment dels trmits previstos per a l'exercici de la logopdia per persones fsiques individuals resulti igualment necessari per a l'exercici de la logopdia a travs d'entitats mercantils, la prpia constituci de la forma societria triada requereix els segents trmits addicionals (continguts per al cas de societat limitada):  Sollicitud (i obtenci) davant el Registre Mercantil Central de la certificaci negativa de Denominaci Social. Es pot realitzar aquest trmit en lnia, a travs de la segent pgina web: http://www.rmc.es/IntroDenominaciones.aspx  Redacci d'estatuts socials. Generalment, les oficines de notaria disposen de models d'aquests estatuts.  Atorgament d'escriptura pblica de constituci de la societat (tingui's en compte que a l'acte d'atorgament de l'escriptura pblica de constituci de la societat haur d'aportar-se la Certificaci negativa de denominaci social aix com el Certificat bancari acreditatiu d'haver-se dipositat en una oficina bancria l'import corresponent al capital mnim - 3.000 EUROS- en un compte de la societat). 2.2 Sollicitud CIF de l'entitat L'empresa queda identificada a efectes fiscals per mitj del nmero que se li lliura. La sollicitud es formalitza davant l'Administraci de l'Agncia Estatal Tributria corresponent al domicili social. La documentaci a aportar s la segent:  Model 036,  DNI o NIF de la persona sollicitant si s soci o poder notarial si no ho s, i  Escriptura pblica de constituci de la societat. El termini per a la sollicitud del CIF de la Societat en formaci s de 30 dies hbils des de l'atorgament de l'escriptura pblica de constituci. 2.3 Liquidaci de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurdics Documentats (ITP/AJD). Aquest impost s'ha de pagar pel fet de constituir una societat. S'abonar l'1% del capital subscrit (el que figura a l'escriptura pblica de constituci). Ha de realitzar-se davant l'Oficina de Recaptaci de Tributs. - La documentaci a aportar s:  Model 600  Cpia autoritzada i cpia simple de l'escriptura pblica de constituci. - Termini per a la liquidaci de l'impost: 30 dies hbils des de l'atorgament de l'escriptura pblica de constituci. 2.4 Inscripci al Registre Mercantil. - Presentaci davant el Registre Mercantil de la provncia corresponent al domicili social. - Documents a aportar:  Certificaci negativa de Denominaci Social  Justificaci d'haver pagat el *ITP/*AJD  Cpia de l'Escriptura Pblica de constituci. - Termini: 2 mesos des de l'atorgament de l'Escriptura Pblica de constituci. 2.5 Sollicitud del CIF definitiu. - Documents a aportar:  Model 036  DNI o NIF de la persona sollicitant si s soci o poder notarial si no ho s,  Escriptura pblica de constituci de la societat. - Termini per a la sollicitud: 6 mesos des de la sollicitud del CIF de societat en constituci. 2.6 Declaraci Censal (alta en l'I.A.E.). - rgan enfront del qual es realitza: Administraci de l'Agncia Estatal Tributria del domicili de l'empresa. - Documents a aportar:  Model 036  DNI o NIF de la persona sollicitant si s soci o poder notarial si no ho s.  Fotocpia del CIF de la Societat en constituci. - Termini per a la sollicitud: abans de l'inici de l'activitat.
Protocol de baixes
Per sollicitar la BAIXA al Collegi de Logopedes de Logopedes de les Illes Balears, ha de descarregar-se el document. Aquest document l'haur de presentar degudament emplenat i signat, b per correu ordinari o escanejats per email a la segent adrea: Carrer Sim Ballester n9 Baixos CP/07011 Palma de Mallorca o clib@clibalears.com.
c/ Jeroni Amengual, nº 2, local 10 dreta, 07010 Palma
e-mail: info@clibalears.com
Atenció presencial i telefònica de dilluns a divendres de 09:30-13:30
telèfon: 663790779
Només WhatsApp 643912499
segueix-nos a:
Diseño y Programación Web: ViaFisio, S.L. - www.viafisio.com