A A+ A++
segueix-nos a:

Sol·licitud d'alta al col·legi

En aquest apartat poden iniciar els tràmits pel seu col·legiació.

El 23.12.2009 es va publicar al BOE la "Llei Omnibus", en el marc del procés de transposició i implantació a l'Estat espanyol de la Directiva de Serveis europea. La nova llei, amb caràcter general, va entrar en vigor el dia 27 de desembre del 2009.

Els col·legis estem obligats a disposar d'una pàgina web perquè, des de la finestreta única (prevista a la llei del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici), els professionals puguin realitzar tots els tràmits necessaris per la col·legiació, el seu exercici i la seva baixa del Col·legi a través d'un únic punt, per via telemàtica i a distància. (Article 10 de la llei de col·legis)

La Finestreta única és l'aplicació a traves de la qual el col·legiat pot relacionar-se telemàticament amb el CLIB, demanar modificacions quant a la seva situació col·legial, a la seva fitxa i dades i iniciar tràmits relatius al seu exercici professional. Així com permet al ciutadà i consumidor un canal per informar-se i tramitar queixes.

Totes les dades seran tractades segons el qual estableix la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Seran conservades en el fitxer informàtic propietat i responsabilitat del CLIB i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.

DADES PERSONALS

Nom (*)
Introduzca su nombre de pila
Este campo es obligatorio
Primer cognom (*)
Introduzca su primer apellido
Este campo es obligatorio
Segon cognom
Introduzca su segundo apellido
Este campo es obligatorio
Tracte
DNI-NIF (*)
Escriba su DNI-NIF tal y como aparece en su documento, sin separadores ni espacios.
Este campo es obligatorio. Por favor, revise la validez de sus datos.
Data de naixement (*)
Introduzca su fecha de nacimiento usando el calendario o en formato DD-MM-AAAA.
Este campo es obligatorio

DADES CONTACTE

Tipus de via
Direcció (*)
Introduzca su dirección postal con calle, número, piso...
Este campo es obligatorio
Codi postal (*)
Introduzca su código postal usando cinco dígitos
Este campo es obligatorio
Seleccione una población
Població
Província
Telèfon fix (*)
Introduzca su teléfono fijo sin separadores ni espacios usando nueve dígitos
Este campo es obligatorio. Use nueve dígitos, sin separadores ni espacios
Telèfon fix secundari
Introduzca un telé:fono fijo secundario sin separadores ni espacios usando nueve dígitos
Telèfon mòbil (*)
Introduzca su telé:fono móvil sin separadores ni espacios usando nueve dígitos
Este campo es obligatorio. Use nueve dígitos, sin separadores ni espacios
Email (*)
Introduzca su dirección habitual de correo electrónico
Este campo es obligatorio. Revise la validez de sus datos.
Email secundario
Introduzca su dirección habitual de correo electrónico

DADES LABORALS

Entidad
Introduzca la denominación legal de la entidad en la que trabaja.
Este campo es obligatorio
Direcció
Introduzca su dirección laboral, con calle, número, piso...
Este campo es obligatorio
Codi postal
Introduzca el código postal usando cinco dígitos
Este campo es obligatorio
Seleccione una población
Població
Província
Telèfon fix
Introduzca el teléfono fijo sin separadores ni espacios usando nueve dígitos
Use nueve dígitos, sin separadores ni espacios

DADES BANCÀRIES

Titular (*)
Introduzca el nombre del titular de la cuenta.
Este campo es obligatorio.
Codi IBAN
Debe introducir su código IBAN correctamente. Rellene 4 dígitos en cada uno de los campos
Codi BIC
Debe introducir su código BIC correctamente. Rellene 8 dígitos en el campo correspondiente
 
Debe leer y aceptar las condiciones de contacto
Se han producido errores al comprobar sus datos. Por favor, revise aquellos los campos del formulario marcados como error e inténtelo de nuevo
 
c/ Jeroni Amengual, nº 2, local 10 dreta, 07010 Palma
e-mail: info@clibalears.com

Atenció telefònica i per whatsapp
els horabaixes de dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 hores: 643 912 499
Atenció presencial: amb cita prèvia
segueix-nos a:
Diseño y Programación Web: ViaFisio, S.L. - www.viafisio.com